Faktoring umacnia pozycję (Walne Zgromadzenie PZF)

cze 3, 2019 | Informacje prasowe

Wzmocnienie pozycji branży faktoringowej w Polsce, zwłaszcza w procesie legislacyjnym, uplasowanie postulatów środowiska w projektach kluczowych aktów prawnych, a także realizacja pierwszej kampanii branżowej „Wolne Faktury – bez zakazu cesji” oraz wzbogacenie działań edukacyjnych i komunikacyjnych – to największe osiągnięcia Polskiego Związku Faktorów w 2018 r. Ich omówienie zdominowało obrady Walnego Zgromadzenia Członków PZF.

 

Przedstawiciele większości spośród 30 członków Polskiego Związku Faktorów spotkali się 31 maja br. na Walnym Zgromadzeniu PZF. Komitet Wykonawczy Związku podsumował dokonania Związku w 2018 r. 

 

Do najważniejszych przedsięwzięć na arenie krajowej zaliczył:

 • uczestnictwo przedstawicieli PZF w pracach legislacyjnych,
 • spotkania z liderami opinii i decydentami: Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Sejmową Komisją Gospodarki i Rozwoju,  Związkiem Banków Polskich, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, Polskim Komitetem Normalizacji,
 • organizację IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu,
 • uruchomienie kampanii „Wolne Faktury – bez zakazu cesji”,
 • pozyskanie nowych członków: Citi Handlowy i SMEO, oraz partnerów: Asseco Business Solutions i ERIF, 
 • partnerstwo w Risk & Supervision Meeting (CRIF) oraz udział w Targach Zarządzania Wierzytelnościami,
 • przeprowadzenie I fali badania postrzegania faktoringu wśród przedsiębiorców.

 

Kluczowymi projektami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń z odpowiednimi zagranicznymi strukturami branżowymi, a w szczególności z EU Federation oraz FCI były w 2018 r.:

 • Udział w FCI Annual Meeting, Amsterdam (firmy członkowskie), 
 • Uczestnictwo w 3 posiedzeniach KW EU Federation, Ateny, Amsterdam, Berlin (Andrzej Żbikowski, Magdalena Ciechomska-Barczak),
 • Udział w posiedzeniu EMSFEI, Bruksela (Andrzej Żbikowski), 
 • Organizacja szkolenia dla delegacji firm faktoringowych z Egiptu (10 faktorów), Warszawa (Bibby FS i mFaktoring), 
 • Udział w konferencji RFIx 2018, Londyn (Tomasz Biernat),
 • Udział w konferencji Factoring as a tool for financing SME’s, Kair (Andrzej Żbikowski),

 

– Wytężona praca na tych polach przyniosła skutek między innymi w postaci rekordowego wzrostu rynku faktoringowego w Polsce. Blisko ćwierć biliona złotych obrotów to wynik stawiający nasz rynek w europejskiej czołówce zarówno pod kątem wykupionych wierzytelności, jak i skali wzrostu. Cieszymy się z doskonałych rezultatów, ale i dołożymy wszelkich starań jako Związek, aby kontynuować dynamiczny rozwój w następnych latach – powiedział Sebastian Grabek, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

 

PZF uruchomił w 2018 r. pierwszą wspólną kampanię branży faktoringowej „Wolne Faktury – bez zakazu cesji”. Celem strategicznym jest zmiana przepisów Kodeksu Cywilnego regulujących stosowanie zakazu cesji wierzytelności w umowach handlowych. Działania mają przynieść korzyści nie tylko firmom faktoringowym, ale przede wszystkim przedsiębiorcom. W ramach kampanii PZF prezentuje także opinie eksperckie uznanych profesjonalistów w dziedzinie zarządzania w formie wypowiedzi video. Adresatami są: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju.

 

Związek prowadzi także działania w obszarze edukacji faktoringowej. Jej celem jest zwiększenie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści, jakie niesie korzystanie z usług oraz krzewienie wiedzy nt. zarządzania płynnością. Dla branży jest to forma przyjaznej promocji usług przez wiedzę, mającej na celu wzrost zaufania do rynku oraz dotarcie do nowych klientów.

 

Ponadto Związek kontynuuje realizację konkursu „Złote Pióro PZF”, a także realizuje pionierski ogólnorynkowy program stażowy.

 

Zagadnieniom tym poświęcono najwięcej uwagi podczas obrad Walnego Zgromadzenia PZF. W części formalnej, zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Związku oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2018. Zatwierdziło także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r. Udzieliło absolutorium wszystkim członkom Komitetu Wykonawczego sprawującym funkcje w 2018 r.: Dariuszowi Steciowi, Sebastianowi Grabkowi, Jerzemu Dąbrowskiemu, Andrzejowi Żbikowskiemu oraz Konradowi Klimkowi, a także Komisji Rewizyjnej: Stanisławowi Atanasowowi, Jarosławowi Jaworskiemu oraz Pawłowi Kacprzakowi.

 

W związku z upłynięciem kadencji Pawła Kacprzaka w Komisji Rewizyjnej PZF, Walne Zgromadzenie wybrało go na ponowną kadencję. Zatwierdziło także budżet Polskiego Związku Faktorów na rok 2019.

 

Zgromadzenie uchwaliło Kodeks Etyki PZF oraz zmieniło Statut Związku.