Faktoring w Polsce

Rynek faktoringu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jego siłą jest wysoka skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców. Bezpieczeństwo obrotów handlowych, a co za tym idzie – zwiększanie płynności finansowej – to jeden warunków pomyślnego rozwoju każdej firmy. Faktoring wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dlatego zyskuje coraz większe uznanie klientów. Świadomość korzyści, jakie przynosi bardzo szybko rośnie zarówno wśród mniejszych przedsiębiorców, jak i menedżerów dużych firm.

 

Obecnie z faktoringu korzysta już 20 tysięcy klientów. W ostatnim roku powierzyli oni faktorom wierzytelności na łączną kwotę 290,1 mld zł. Współpraca ta rozwija się bardzo dynamicznie. Jej wartość zwiększa się z roku na rok średnio o 24 proc. Dowodzi to szybko rosnącego zaufania klientów do usług świadczonych przez faktorów.

Rynek faktoringu w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jego siłą jest wysoka skuteczność w rozwiązywaniu codziennych problemów przedsiębiorców. Bezpieczeństwo obrotów handlowych, a co za tym idzie – zwiększanie płynności finansowej – to jeden warunków pomyślnego rozwoju każdej firmy. Faktoring wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Dlatego zyskuje coraz większe uznanie klientów. Świadomość korzyści, jakie przynosi bardzo szybko rośnie zarówno wśród mniejszych przedsiębiorców, jak i menedżerów dużych firm.

Obecnie z faktoringu korzysta już 18 tysięcy klientów. W ostatnim roku powierzyli oni faktorom wierzytelności na łączną kwotę 281,7 mld zł. Współpraca ta rozwija się bardzo dynamicznie. Jej wartość zwiększa się z roku na rok średnio o 16 proc. Dowodzi to szybko rosnącego zaufania klientów do usług świadczonych przez faktorów.

Rodzaje faktoringu w Polsce

Rodzaje faktoringu w Polsce

Faktoring pełny

To usługa, która zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Jest to forma szczególnie polecana tym przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Zawrzeć może ją faktor, któremu przedsiębiorca powierza należności. Jeśli przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie już wcześniej, również może ono stanowić formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym.

Faktoring pełny

To usługa, która zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem. Jest to forma szczególnie polecana tym przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Zawrzeć może ją faktor, któremu przedsiębiorca powierza należności. Jeśli przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie już wcześniej, również może ono stanowić formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny także zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności, w przypadku, gdy jej uzyskanie od kontrahenta nie będzie możliwe.

Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy dobrze znający rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi. Dzięki rozpoznaniu panujących na nich warunków oraz sytuacji swoich kontrahentów, a także dynamicznie rozwijającej się sprzedaży towarów lub usług, mogą sobie pozwolić na zachowanie części ryzyka.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny także zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów. Bierze tym samym na siebie odpowiedzialność za wykup należności, w przypadku, gdy jej uzyskanie od kontrahenta nie będzie możliwe.

Z tej usługi korzystają przedsiębiorcy dobrze znający rynki zbytu, na które dostarczają swoje towary lub usługi. Dzięki rozpoznaniu panujących na nich warunków oraz sytuacji swoich kontrahentów, a także dynamicznie rozwijającej się sprzedaży towarów lub usług, mogą sobie pozwolić na zachowanie części ryzyka.

.

Faktoring mieszany

Usługa zawierająca w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Przedsiębiorca może w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę. Po jej przekroczeniu – ryzyko ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.

Taki kształt usługi powoduje rozłożenie ryzyka pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową.

Faktoring mieszany

Usługa zawierająca w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Przedsiębiorca może w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę. Po jej przekroczeniu – ryzyko ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że do wysokości ustalonego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, a powyżej niej – faktoringiem niepełnym.

Taki kształt usługi powoduje rozłożenie ryzyka pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową.

.

Jak działa faktoring
Jak działa faktoring

Formy faktoringu w Polsce

Formy faktoringu w Polsce

Faktoring jawny

W ramach faktoringu jawnego (otwartego, notyfikowanego) dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu niezwłocznie po jej podpisaniu. W praktyce to firma faktoringowa informuje kontrahentów (dłużników) swojego klienta objętych umową faktoringu o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności na faktora i wskazuje numer rachunku faktora, na który kontrahent ma dokonać zapłaty. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez dłużnika zgody na cesję praw do wierzytelności. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring jawny

W ramach faktoringu jawnego (otwartego, notyfikowanego) dłużnik zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu niezwłocznie po jej podpisaniu. W praktyce to firma faktoringowa informuje kontrahentów (dłużników) swojego klienta objętych umową faktoringu o przelewie obecnych i przyszłych wierzytelności na faktora i wskazuje numer rachunku faktora, na który kontrahent ma dokonać zapłaty. Kolejnym krokiem jest wyrażenie przez dłużnika zgody na cesję praw do wierzytelności. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku i ma zastosowanie w obsłudze zarówno transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring tajny

Inaczej rzecz wygląda w przypadku faktoringu tajnego (nienotyfikowanego). Dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty faktorant zobowiązany jest przekazać pieniądze nowemu wierzycielowi, czyli faktorowi. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności powoduje bowiem, że faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika. Z tego względu faktoring tajny zwykle bywa stosowany względem kontrahentów o dobrej sytuacji finansowej oraz wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring tajny jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję praw do wierzytelności.

Faktoring tajny

Inaczej rzecz wygląda w przypadku faktoringu tajnego (nienotyfikowanego). Dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu i dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta. Po otrzymaniu zapłaty faktorant zobowiązany jest przekazać pieniądze nowemu wierzycielowi, czyli faktorowi. Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem), gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak zawiadomienia o dokonaniu przelewu wierzytelności powoduje bowiem, że faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika. Z tego względu faktoring tajny zwykle bywa stosowany względem kontrahentów o dobrej sytuacji finansowej oraz wysokim morale płatniczym. Powodem, dla którego firma decyduje się na faktoring tajny jest najczęściej brak zgody dłużnika na cesję praw do wierzytelności.

.

Kategorie faktoringu

Kategorie faktoringu

Faktoring krajowy

To propozycja dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, tu prowadzących działalność i oferujących swoje towary i usługi kontrahentom także zarejestrowanym w naszym kraju. Dynamicznie rozwijające się polskie firmy niejednokrotnie poszukują finansowania bieżącej działalności, aby utrzymać swój wzrost. Poszukują gotówki niezależnie od wskazanych na wystawianych przez nich fakturach terminów płatności, które bywają wydłużone, a sytuacja finansowa kontrahentów – niepewna. Ponadto ofertą tą interesują się działające w Polsce oddziały firm zagranicznych.
Faktoring krajowy może być oferowany w formie faktoringu pełnego, niepełnego, jak i mieszanego.

Faktoring krajowy

To propozycja dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, tu prowadzących działalność i oferujących swoje towary i usługi kontrahentom także zarejestrowanym w naszym kraju. Dynamicznie rozwijające się polskie firmy niejednokrotnie poszukują finansowania bieżącej działalności, aby utrzymać swój wzrost. Poszukują gotówki niezależnie od wskazanych na wystawianych przez nich fakturach terminów płatności, które bywają wydłużone, a sytuacja finansowa kontrahentów – niepewna. Ponadto ofertą tą interesują się działające w Polsce oddziały firm zagranicznych.
Faktoring krajowy może być oferowany w formie faktoringu pełnego, niepełnego, jak i mieszanego.

Faktoring eksportowy

To usługa dla krajowych przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, czyli wysyłają swoje towary na rynki zagraniczne. Rozwiązanie to pozwala doskonale zabezpieczyć płynność finansową firmy. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane przedłużającym się oczekiwaniem na realizację płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców.
Faktoring eksportowy, podobnie jak krajowy, jest dostępny w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

Faktoring eksportowy

To usługa dla krajowych przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, czyli wysyłają swoje towary na rynki zagraniczne. Rozwiązanie to pozwala doskonale zabezpieczyć płynność finansową firmy. W międzynarodowych kontaktach handlowych bardzo często występuje ryzyko związane przedłużającym się oczekiwaniem na realizację płatności. Dlatego możliwość przyspieszenia wpływu środków z wystawianych faktur jest w takim przypadku szczególnie pożądana przez przedsiębiorców.
Faktoring eksportowy, podobnie jak krajowy, jest dostępny w formie faktoringu pełnego, niepełnego i mieszanego.

.

Faktoring importowy

Jest to rozwiązanie dla krajowych firm, zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski.
W tym przypadku usługa opiera się na współpracy polskiej firmy faktoringowej z jej odpowiednikiem w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Krajowy faktor wystawia gwarancje ochrony należności przysługujących zagranicznym dostawcom. Zapewnia tym samym wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.
Jest to przy tym sposób na podniesienie pozycji negocjacyjnej wobec zagranicznych, zwłaszcza dużych, kontrahentów.

Faktoring importowy

Jest to rozwiązanie dla krajowych firm, zajmujących się importem towarów z rynków zagranicznych do Polski.
W tym przypadku usługa opiera się na współpracy polskiej firmy faktoringowej z jej odpowiednikiem w kraju, z którego sprowadzane są produkty. Krajowy faktor wystawia gwarancje ochrony należności przysługujących zagranicznym dostawcom. Zapewnia tym samym wiarygodność i wypłacalność polskiego importera.
Jest to przy tym sposób na podniesienie pozycji negocjacyjnej wobec zagranicznych, zwłaszcza dużych, kontrahentów.

.

Istnieje jeszcze jedna odmiana faktoringu: faktoring odwrócony.

Faktoring odwrócony

To rozwiązanie, choć dedykowane jest przedsiębiorcy oferującemu towary czy usługi, może znacząco przysłużyć się także jego kontrahentowi. Umożliwia ono uzyskanie przez wystawcę faktury szybkiego finansowania, ale także daje nabywcy dodatkowy czas na zapłatę. Jest to rozwianie szczególnie polecane tym przedsiębiorcom, którym zależy na uzyskaniu środków w możliwie najkrótszym czasie, a których kontrahenci oczekują długich terminów płatności.
Istnieje jeszcze jedna odmiana faktoringu: faktoring odwrócony.

Faktoring odwrócony

To rozwiązanie, choć dedykowane jest przedsiębiorcy oferującemu towary czy usługi, może znacząco przysłużyć się także jego kontrahentowi. Umożliwia ono uzyskanie przez wystawcę faktury szybkiego finansowania, ale także daje nabywcy dodatkowy czas na zapłatę. Jest to rozwianie szczególnie polecane tym przedsiębiorcom, którym zależy na uzyskaniu środków w możliwie najkrótszym czasie, a których kontrahenci oczekują długich terminów płatności.

.

Jak działa faktoring
Jak działa faktoring