POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową www.faktoring.pl obsługiwaną przez Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256244, NIP 701 002 05 45, REGON 140536999. Kwestia poufności i ochrony danych jest tematem, który traktujemy bardzo poważnie i stosujemy się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. Niniejszym oświadczeniem w sprawie środków podejmowanych w celu ochrony danych chcemy przekazać Państwu informacje na temat rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki korzystamy z tych danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Mogą Państwo skontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: pzf@faktoring.pl lub w formie pisemnej pod adresem:
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa. 

Przechowywanie i wykorzystanie danych

Jako osoby odwiedzające naszą stronę pozostaną Państwo anonimowi. Dane, które przechowujemy
i analizujemy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, na przykład w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia naszych usług. Dane, które przechowujemy na naszych serwerach zawierają nazwę usługodawcy internetowego, stronę, z której odwiedzili nas Państwo, adres IP oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku chęci podjęcia kontaktu z Polskim Związkiem Faktorów i wypełnienia formularza rejestracyjnego do Panelu Członkowskiego lub innego formularza służącego do podjęcia kontaktu
z Polskim Związkiem Faktorów przetwarzamy dane w zakresie wynikającym z tych formularzy.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Polskiego Związku Faktorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

(i) umożliwienia korzystania z usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO), 

(ii) prowadzenia statystyki serwisu będącej realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

(iii) rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

(iv) ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

(v) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przekazywane przez nas podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celu świadczenia usługi, którą Państwo zamówili. 

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres wymagany do świadczenia usługi, którą Państwo zamówili.

Prawo do przeglądania, poprawiania i zgłaszania sprzeciwu

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Nasi pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych są zobowiązani do zachowania poufności
w korzystaniu z danych osobowych. Nasze środki ochrony danych są stale aktualizowane, odzwierciedlając aktualne zmiany technologiczne.

Prawo do skargi

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.