Faktorzy postawili na etykę

cze 3, 2019 | Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uchwaliło Kodeks Etyki PZF. Jest to pierwszy dokument mający na celu samoregulację sektora faktoringowego w Polsce. Na pierwszym miejscu członkowie PZF stawiają dobro klientów, przejrzystość w działaniu i poszanowanie dobrych obyczajów kupieckich.

 

Dynamiczny rozwój branży faktoringowej w Polsce dowodzi, że przedsiębiorcy doceniają wysokie standardy świadczenia usług przez podmioty zrzeszone w PZF. Dążąc do ich dalszego upowszechniania, członkowie Związku przyjęli Kodeks Etyki dla swojego sektora.

 

– Mamy świadomość, że faktoring zajmuje ważne miejsce na mapie usług o strategicznym znaczeniu dla polskich przedsiębiorców. Swoją partnerską rolę wobec klientów traktujemy bardzo poważnie i Kodeks Etyki PZF jest tego wyrazem. Zobowiązujemy się w nim do przestrzegania wszelkich norm postępowania w działalności zawodowej – mówi Sebastian Grabek, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF. 

 

Kodeks zakłada prowadzenie działaności faktoringowej rzetelnie, uczciwie, profesjonalnie, z należytą starannością oraz nie tylko w zgodzie z przepisami prawa, ale i dobrymi obyczajami kupieckimi. Jednocześnie zobowiązuje sygnatariuszy do powstrzymywania się od wszelkich czynów, które mogłyby zaszkodzić́ ich dobrej opinii jako przedsiębiorców faktoringowych.

 

Członkowie Związku mają pozyskiwać klientów w sposób zgodny z dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką zawodową. Niedozwolone jest wyrażanie negatywnych opinii o innych członkach PZF.

 

Władze Związku zostały w Kodeksie zobowiązane do czuwania nad przestrzeganiem zawartych w nim zasad przez wszystkich członków. W sytuacjach konfliktowych PZF będzie dążyć przede wszystkim do ich polubownego rozwiązania.