Sukcesy PZF w 2017 r. i wyzwania na 2018 r.

maj 18, 2018 | Informacje prasowe

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Faktorów udzieliło absolutorium Komitetowi Wykonawczemu oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęło także sprawozdania organów statutowych z działalności w 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. i budżet na rok 2018. Na Walnym Zgromadzeniu rezygnację z funkcji w Komitecie Wykonawczym PZF złożył przewodniczący, Dariusz Steć.

 

Podczas odbywającego się 18 maja 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Faktorów przyjęto uchwały o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania związku. Udzielono absolutorium Komitetowi Wykonawczemu oraz Komisji Rewizyjnej. Przyjęło także sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej. Przyjęto też sprawozdanie finansowe PZF za 2017 r. oraz budżet na rok 2018. 

 

W 2017 r. PZF przeprowadził szereg działań wzmacniających pozycję wewnętrzną, jak i zewnętrzną związku, a także faktoringu, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Sukcesem zakończył się udział przedstawicieli PZF w pracach nad ustawą „split payment”. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy rozwiązania korzystane dla dalszego rozwoju faktoringu w Polsce. Ponadto Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii włączyło przedstawiciela PZF do prac nad projektem e-faktury.

 

Sukcesem okazał się także VIII Międzynarodowy Kongres Faktoringu. Wzięło w nim udział 240 uczestników i 18 prelegentów. Poruszono 10 tematów ujętych w ramy 7 prezentacji i 3 paneli dyskusyjnych. Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: gen. Roman Polko, Erik Timmermans, Zastępca Sekretarza Generalnego FCI oraz Jeff Longhurst, Dyrektor Commercial and Asset-Based Finance UK Finance. Po raz pierwszy w historii głos w dyskusji zabrali także klienci korzystający z faktoringu.

 

Związek pozyskał nowych członków: INDOS, SMEO, Citi Handlowy oraz ERIF (jako partner).

 

Inicjował też wymianę informacji i doświadczeń z zagranicznymi strukturami branżowymi, a w szczególności z EU Federation oraz FCI, a także Europejskim Komitetem Standaryzacyjnym, m.in. przy projekcie europejskiej normy e-faktury. Wiceprzewodniczący PZF Andrzej Żbikowski został wybrany do Komitetu Wykonawczego FCI jako pierwszy przedstawiciel z Polski w historii organizacji.

 

Związek był aktywny w mediach i internecie. W II półroczu ukazało się ponad 250 publikacji nt. PZF, w których przedstawiciele Związku prezentowali zalety faktoringu. Blisko 80 spośród nich ukazało się prasie drukowanej – dziennikach i periodykach, a dalszych ponad 170, na portalach internetowych.

 

Ponadto uruchomione zostały kanały w mediach społecznościowych: na Facebooku, Linkedinie oraz SlideShare. Znacząco poprawiła się także pozycja strony internetowej faktoring.pl. Od czasu jej przebudowy do końca roku odwiedziło ją ponad 2,4 tys. użytkowników, a przeciętna sesja trwała około 3,5 min. W wynikach wyszukiwania w Google serwis znajduje się na pierwszym miejscu wyszukiwania hasła „Polski Związek Faktorów”, a także na pierwszej stronie przy wypisaniu hasła „faktoring”.

 

Walne Zgromadzenie ponownie powołało do Komitetu Wykonawczego na trzyletnie kadencje Jerzego Dąbrowskiego i Andrzeja Żbikowskiego.

 

Na Walnym Zgromadzeniu rezygnację z funkcji w Komitecie Wykonawczym PZF złożył przewodniczący, Dariusz Steć. Podziękował uczestnikom za owocną współpracę i zaangażowanie. Członkowie również dziękowali przewodniczącemu za istotny wkład w rozwój związku i rynku.

 

Obecnie Komitet Wykonawczy działa w składzie: Sebastian Grabek, Jerzy Dąbrowski oraz Andrzej Żbikowski. W najbliższym czasie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wyłoni czwartego członka KW.

 

W 2018 r. do najważniejszych działań, jakie czekają PZF, należy realizacja kampanii „Stop zakazowi cesji”, mająca na celu zmianę przepisów Kodeksu Cywilnego, umożliwiających stosowanie zakazu cesji w umowach handlowych, przeprowadzenie badań rynkowych, aby poznać opinie klientów, zidentyfikować potrzeby oraz udoskonalić ofertę, a także organizacja IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.