Korzystna koniunktura przekłada się na wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z faktoringu – komentarz KW PZF za I kwartał 2018 r.

maj 8, 2018 | Komentarze ekonomiczne

W I kwartale 2018 r. firmy odczuły korzystną koniunkturę w naszym kraju. Zauważalny jest obecnie wzrost gospodarczy, na który ma wpływ przede wszystkim zwiększenie popytu konsumpcyjnego. Wiąże się on z przyrostem zatrudnienia, rosnącymi płacami oraz pozytywnymi nastrojami wśród konsumentów. Wraz z rozwojem rynku można zaobserwować wzrastające zainteresowanie polskich przedsiębiorców usługą faktoringową. Warto zwrócić uwagę, że branża odczuła znaczny przyrost firm zainteresowanych tą metodą finansowania oraz liczby przeprocesowanych faktur, względem analogicznego okresu w 2017 r.

 

Wskaźnik PMI, obrazujący aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi, mimo że wskazuje od początku roku tendencję spadkową, nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (53,7 pkt). Porównując jego wartość w marcu 2018 r. ze styczniem tego roku, możemy zauważyć niewielki spadek o 0,9 pkt. 

 

Umiarkowany wzrost cen

 

Warto zwrócić uwagę, że mimo dobrej koniunktury w gospodarce światowej dynamika cen w otoczeniu polskiego rynku pozostaje umiarkowana. Jak wynika z „Raportu o Inflacji” opracowanego przez NBP w marcu 2018 r. okolicznością, która wpływa na wzrost cen, jest wciąż wysoka dynamika stawek za żywność. Główni partnerzy handlowi Polski mogą pochwalić się korzystną sytuacją na rynku dla rozwoju przedsiębiorstw. Potwierdzają to dynamiki wzrostu PKB w tych krajach. 

 

Wzrastają opóźnienia w płatnościach

 

Wyniki „Badania Płatności w Polsce 2018” obrazują, że większość przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Okazuje się bowiem, że mimo określenia terminu zapłaty w umowie, środki nie są regulowane we właściwym czasie i aż 9 na 10 przedsiębiorstw doświadcza opóźnień w spływie należności. Analizując ostatnie wyniki, faktury w Polsce płacone są ze średnio dwumiesięcznym opóźnieniem. Porównując tegoroczne zestawienia, z tymi sprzed roku widoczny jest wzrost długich przeterminowań. Na początku tego roku aż 9 na 12 sektorów oczekiwało obniżenia wartości przeterminowanych należności w kolejnych miesiącach.

 

Z „Badania Płatności w Polsce 2018”, wynika, że polscy przedsiębiorcy udzielają krótkich terminów płatności – do 30 dni. Najbardziej wrażliwe na długie oczekiwanie na płatności są takie branże jak: handlowa, tekstylno-odzieżowa, rolno-spożywcza, motoryzacyjna i energetyczna. Z kolei najdłuższy okres na uregulowanie należności z tytułu faktur oferują sektory: transportowy, metalurgiczny i budowlany.

 

Z kolei wyniki raportu „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw”, przeprowadzonego w styczniu 2018 r. i opracowanego na zlecenie KRD sygnalizują, że mimo dobrych nastrojów w obszarze należności na rynku widoczne są pierwsze symptomy pogorszenia koniunktury w najbliższym czasie. Szacuje się, że negatywna prognoza, zaobserwowana w poprzednim kwartale, była przejściowa. Dynamiczny wzrost gospodarczy pod koniec roku powinien uspokoić nastroje prowadzących biznesy.

 

Stan inwestycji w Polsce

 

Z raportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu „Klimat Inwestycyjny w Polsce”, który został opublikowany na początku tego  roku, wynika, że większość inwestorów (92%) uważa Polskę za dobre miejsce do inwestowania. Nasz kraj przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów z obszaru innowacyjnych technologii. Generują oni nowe miejsca pracy dla wysoce wyspecjalizowanych pracowników. Okazuje się, że inwestorzy, oceniając polski rynek, pozycjonują naszych rodzimych pracowników, którzy charakteryzują się wydajnością pracy, kulturą organizacyjną oraz lojalnością. Ankietowani doceniają również jakość infrastruktury w naszym kraju, która znacznie poprawiła się w ciągu ostatnich lat. Zdaniem respondentów inwestowanie w Polsce jest korzystne, ale dla zwiększenia ilości projektów realizowanych w Polsce wymagana jest poprawa efektywności sądownictwa oraz zmniejszenie formalności podatkowych.

 

Spada bezrobocie

 

W marcu 2018 r. Komisja Europejska uznała, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra. Wzrost zatrudnienia był już odczuwalny na początku 2018 r. Należy zwrócić uwagę, że zwiększający się popyt na rynku korzystnie wpływa na wzrost zatrudnienia, a co za tym idzie spadek bezrobocia. W korzystnej sytuacji są pracownicy – stopniowo umacnia się ich pozycja do negocjacji płacowych. Co ciekawe rośnie ilość firm, które deklarują wzrost płac. Nadal dla wielu osób barierą utrudniającą wejście na rynek pracy jest utrudniony dostęp do długoterminowej opieki nad dziećmi. Warto zauważyć, że w ostatnich latach po wzroście imigracji do Polski pracownicy spoza UE (zwłaszcza z Ukrainy) zaczynają pełnić coraz istotniejszą rolę na polskim rynku pracy.

 

Zakaz handlu w niedziele

 

Rok 2018 r. obfituje w zmiany prawne ważne dla przedsiębiorców. W I kwartale zostało wprowadzone ograniczenie handlu w niedzielę, które budzi dużo kontrowersji wśród konsumentów. Na mocy nowego rozporządzenia zakupy będzie można zrobić tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Z badań GUS-u wynika, że to ograniczenie nie zmniejszyło zainteresowania zakupami. Sprzedaż detaliczna w marcu była wyższa aż o 9,2% w porównaniu z marcem 2017 r, nie uwzględniając inflacji (w cenach stałych) wzrosła o 8,8%. 

 

Pozytywna wizja polskiego biznesu

 

Zdaniem Komisji Europejskiej krótkoterminowe perspektywy dla polskiej gospodarki są dobre. Przewiduje się, że po wzroście PKB o 4,6% w 2017 r., polska gospodarka w 2018 r. urośnie o 4,2%. Komisja Europejska podkreśla jednak, że w ostatnim czasie inwestycje w naszym kraju wolno się rozwijały. Przyszłe projekty prywatne będą w znacznym stopniu zależeć od warunków makroekonomicznych oraz poziomu stabilności finansowej rynku. Zakłada się, że głównym motorem inflacji w Polsce w dalszej części 2018 r. będzie przede wszystkim wzrost płac. Ponadto warto zwrócić uwagę, że polska gospodarka wykazała wysoki poziom ściągania podatków, zarówno pod koniec 2017 r., jak i na początku 2018 r. Utrzymanie  wysokiego poziomu będzie wyzwaniem dla fiskusa.

 

Komitet Wykonawczy PZF

 

Źródła:

  1. „Raport podsumowujący rok I kwartał 2018 w branży faktoringowej” – Polski Związek Faktorów, 2018 r.
  2. „Raport o Inflacji; NBP”,  marzec 2018 r.
  3. „Badanie Płatności w Polsce 2018”, Coface; 2018 r.
  4. „Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstwa”, KRD, marzec 2018 r.
  5. „Klimat Inwestycyjny w Polsce; Polska Agencja Inwestycji i Handlu”, 2018 r.