English Version
Polski Związek Faktorów jest krajową federacją firm świadczących usługi faktoringu, założoną w listopadzie 2001 roku.
Do roku 2006 Związek działał pod nazwą Konferencja Instytucji Faktoringowych.

Działania Związku koncentrują się na:
 • promocji usług faktoringowych,
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej dla rzecz członków Związku i przedsiębiorców,
 • współpracy ze środowiskami akademickimi,
 • wspólnych działaniach na rzecz zmiany otoczenia prawnego.
Aktualnie do Związku należy 24 członków, w tym 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów wyspecjalizowanych w faktoringu.
Cele
Głównym celem działania jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków zrzeszonych w Związku.

Statut Związku określa również następujące cele:
 • promocję usług faktoringowych
 • edukację
 • zintegrowane działania na rzecz zmiany otoczenia prawnego
 • standaryzowanie jakości usług oraz promocję zasad "dobrych praktyk"
Szczegółowe zadania statutowe Związku to:
 • reprezentowanie interesów członków Związku przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej państwa i aktywne działania na rzecz tworzenia sprzyjającego otoczenia prawnego i ekonomicznego
 • współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców
 • organizowanie szkoleń oraz doradztwa prawnego i ekonomicznego
 • wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, prowadzenie badań oraz przechowywanie i przekazywanie informacji
 • wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
 • działania sprzyjające realizacji statutowych celów Związku.
Związek realizuje statutowe zadania poprzez:
 • prezentowanie opinii w sprawach dotyczących interesów członków Związku
 • występowanie do organów władzy publicznej i sądów powszechnych w sprawach związanych z interesami członków Związku, opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw oraz uchwał organów samorządu terytorialnego odnoszących się do działalności faktoringowej
 • udział w negocjacjach dotyczących rozwiązywania sporów zbiorowych, zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień
 • delegowanie przedstawicieli Związku do organów doradczych władzy i administracji publicznej, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pracodawców
 • inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego w zakresie usług obrotu wierzytelnościami handlowymi
 • prowadzenie badań i popularyzowanie wiedzy organizacyjnej, prawniczej i ekonomicznej oraz organizowanie seminariów, konferencji, wyjazdów studyjnych itp. form
 • doradztwo ekonomiczne i prawne
 • działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową
 • obsługę programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych
 • pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu kooperacji oraz wspieranie działań członków Związku w zakresie
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach faktoringowych
 • inne działania na rzecz konsolidacji i integracji branży
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.